Anita Cheung

Brief info

註冊助產士
註冊護士
國際認證全身自覺創傷療癒執行師
國際認證美國體感療癒創傷治療師
註冊國際認證兒童自覺導師
註冊國際認證生命自覺導師
國際認證嬰兒按摩協會導師
發證身心語言程序學導師
註冊身體心理治療師
註冊國際催眠治療師
註冊國際香薰治療師協會IFA主任講師
美國NAHA芳療講師
註冊整全香薰治療師
整全體感心理治療師
自我狀態治療師
註冊助產士
註冊護士

 • 國際認證全身自覺創傷療癒執行師
 • 國際認證美國體感療癒創傷治療師
 • 註冊國際認證兒童自覺導師
 • 註冊國際認證生命自覺導師
 • 國際認證嬰兒按摩協會導師
 • 發證身心語言程序學導師
 • 註冊身體心理治療師
 • 註冊國際催眠治療師
 • 註冊國際香薰治療師協會IFA主任講師
 • 美國NAHA芳療講師
 • 註冊整全香薰治療師
 • 整全體感心理治療師
 • 自我狀態治療師
 • 註冊助產士
 • 註冊護士